د قیصاری په اره نوی مکمل بحث – سنگه یی فرار وکو – 16 December