بحث – وروسته له بازشماری نه به نتیجه عبداله ومنی که یا – 15 December