تازه عبداله بیاشمیرنی ته اجازه ورکړه – او نور مهم – 13 Dececmber